Wie zijn wij > Verdiepingscursussen

<< TERUG

Leerjaar 2006-2007 basiscursus Instrumental Enrichment
Remediërend leren gebaseerd op Feuerstein=methode I.V.P.
(StiBCO Bodegraven)
Een programma gericht op het bevorderen van het leervermogen via geïntegreerde training van leer- en denkvaardigheden
11 november 2007 de rekenlijn – rekenvoorbereiding
(Hedianne Bosch- stichting scope)
23 januari 2009

de overgang naar groep 3
(hogeschool Utrecht – VIM)
Wat moet de leerling met een verstandelijke handicap zich eigen hebben gemaakt om de stap naar groep 3 te kunnen nemen of is het zinvol de kleuterperiode te verlengen? Hoe kan de voorbereiding op de overgang worden aangepakt? Wat verwachten we van een leerling met een beperking in groep 3? Moet de leerling met beperking een ‘normale’ ontwikkeling doormaken?

Inhoud
De kleuterperiode is een belangrijke fase in de schoolloopbaan van de leerling. Hier wordt een fundament gelegd voor het succesvol doorlopen van groep 3. Wat moet de leerling met een verstandelijke handicap zich eigen hebben gemaakt om de stap naar groep 3 te kunnen nemen of is het zinvol de kleuterperiode te verlengen? Hoe kan de voorbereiding op de overgang worden aangepakt? Wat verwachten we van een leerling met een beperking in groep 3? Moet de leerling met beperking een ‘normale’ ontwikkeling doormaken? Welke voorbereidingen zijn noodzakelijk om een leerling/kind met een verstandelijke beperking toe te rusten voor groep 3? Welke verwachtingen kunnen er zijn, waardoor een leerling met een verstandelijke beperking (nog) niet naar groep 3 zou kunnen gaan? Is een langer verblijf in groep 2 zinvol? Hoe kunnen ontwikkelingen uit de kleutergroepen benut worden in groep 3 (de zgn. doorgaande lijn)? Hoe kunnen we de taakgerichtheid en het zelfstandig werken van de leerling bevorderen?

6 juni 2009 zomercontactdag
(hogeschool Utrecht - VIM)
3 interactieve workshops:
Gebaren, beelden en geluiden
Speelafspraken maken, hoe doe je dat?
Spreekbeurten en boekbespreking
15 mei 2009 integratie in de midden- en bovenbouw
(hogeschool Utrecht – VIM)
31 oktober 2009 Early Intervention 1
(Hedianne
Bosch)
Er komen twee nieuwe workshops met als thema Early Intervention. De workshops zijn bedoeld voor ouders en begeleiders van kinderen vanaf circa 2 jaar. De eerste workshop heeft als thema’s: je eigen lichaam, matchen en sorteren, kleuren en vormen, Op basis van het jarenlang werken met groepjes ouders en kinderen zijn modules ontwikkeld waarin deze early intervention vaardigheden praktisch zijn uitgewerkt voor de thuissituatie.
Deze cursusdag doe ik samen met Marije Platte, ook werkzaam bij Downvision.
14 november 2009

opfriscursus leespraat (Hedianne Bosch)
Opfriscursus Leespraat: een nieuwe start maken
Hoe help je een kind ‘over de drempel’ zodat het geïnteresseerd raakt in leeswoorden?; Hoe bied je de eerste woorden aan en welke woorden kies je?; Hoe maak je de eerste leeszinnen?; Hoe kun je Leespraat toepassen in je dagelijkse routines?; Hoe kun je de leeswoordenschat uitbreiden en onderhouden?; Hoe maak je een dagboek?; Hoe kun je boekjes aanpassen?: Hoe introduceer je de letters en wat kun je daarmee?

12 december 2009 leespraat groep 3 (Hedianne Bosch)
Met Leespraat naar groep 3
Het kind is al een eindje op weg met Leespraat en gaat binnenkort naar groep 3 of zit al in groep 3. Welke tussenstappen kun je maken naar het spellend lezen?; Hoe kun je Leespraat combineren met de schoolmethode?; Hoe kun je de doorgaande lijn naar lezen én praten volhouden? In deze workshop komt de auditieve training aan bod: eerst zien, dan horen. De tussenstappen van globaal naar analytisch worden gedemonstreerd, met name de stap van de woorddelen: lettergrepen, klankgroepen en medeklinkercombinaties. Belangrijk is dat er voortgebouwd wordt op de leesvaardigheid die het kind al heeft opgedaan, het globaal lezen
maakt geen plaats voor het spellend lezen. Het spellend lezen wordt als aanvullende laatste strategie aangeboden in het rijtje:
1 Ken ik het woord als geheel: ik zeg het direct (broek)
2 Ken ik woorddelen: ik analyseer in woorddelen (br-oek)
3 Herken ik geen woorddelen: ik verklank het woord (b-r-oe-k)
16 januari 2010 Early Intervention deel 2 (Hedianne Bosch)
De tweede workshop early intervention  zal de volgende thema's behandelen: ruimtelijke begrippen, tegenstellingen en paren, categorieen, en reeksen en patronen.
Deze cursusdag doe ik samen met Marije Platte, ook werkzaam bij Downvision.
30 januari 2010 leespraat communicatie (Hedianne Bosch)

Leren communiceren met Leespraat

In deze workshop komen de vele toepassingen van Leespraat aan bod op het gebied van de communicatie. Hoe verbeter je de uitspraak van korte en lange woorden?; Hoe leer je het kind in zinnen praten?; Hoe help je het kind meedoen aan een gesprek of te reageren op vragen?; Hoe kan een kind leren een langer verhaal te vertellen, liedjes verstaanbaar te zingen, en aan diverse sociale activiteiten / spelletjes  mee te doen?

17 april 2010   themadag onderwijs (Gert de Graaff)
2 september 2010 congresdag VIM (hogeschool Utrecht – VIM)
7 oktober 2010 rondleiding en bezoek speciaal basisonderwijs (De Bodde in Tilburg)
6 december 2010 het geven van een rekenworkshop voor groep 2 en 3. (bs Olof Palme te Drunen)
Centraal staat het bekijken van de werkboeken en het achterhalen van een rekendoel. Op welke wijze kan dit ook in een spelvorm gegoten worden, zodat rekenen meer handelend bezig zijn wordt.
   
  aanbod voor dit schooljaar:
14 januari 2011 VIM studiedag passend leeraanbod
  Docenten: Ineke Hendriks-Zantinge, docent Seminarium voor Orthopedagogiek, Terena Spijker-Kroon, consulent leespraat, Matty Rath, ambulant begeleider
Er bestaan meerdere methodieken om kinderen met een verstandelijke handicap te leren lezen en rekenen. U krijgt een overzicht van de verschillende methodieken van ervaringsdeskundigen.
Van leren lezen om te leren praten tot begrijpend lezen
Voor leerlingen met een verstandelijke beperking bestaan meerdere methodieken om het lezen aan te leren. We willen op deze studiedag ervaringen uitwisselen en informatie geven over: Leespraat, Lezen moet je doen, Kijken en kiezen, Connect en Ralfi lezen en Begrijpend lezen voor mensen met een verstandelijke handicap.
Over reken-wiskundeonderwijs
Voor het rekenaanbod gaan we uit van de hedendaagse visie op reken-wiskundeonderwijs en gaan we in op de theoretische onderbouwing van het rekenproces bij kinderen met een verstandelijke beperking. We kijken hoe je de ontwikkeling van rekenen en wiskunde kunt volgen van een leerling. We geven inzicht in de ervaringen die zijn opgedaan met methoden als Maatwerk, Zo reken ik ook en de Rekenlijn. We behandelen het inzetten van spelmaterialen en hulpmiddelen ten behoeve van het leren rekenen en geven suggesties voor het maken van een leerlijn voor de eigen leerling.
18 maart 2011 REC rivierenland: Down en motoriek

<< TERUG